Политика за ползване

ASPHOSTBG.NET най-добрата Windows хостинг услуга в БГ


Създадена 2008 година

Общи условия за използване Връзка с нас
Този уебсайт е контролиран и управляван от АСПХОСТБГ ООД от неговото управление в България под наименованието "ASPhostBG.net". Тези, които избират продуктите и услугите на сайта, го правят по свое желание и са отговорни за последствията с приложимите местни закони.


Политика за ползване на услугите предлагани от ASPhostBG.


Системни ресурси
Спам
Безплатен Тестов план
Работа с трети приложения
Архивни копия / Back-up
Регистрация на домейни
Рекламация
Активиране и фактуриране
Защита на информацията

Всеки клиент наричан по-долу за краткост "Потребител" на ASPhostBG, наричан по-долу за краткост "Доставчик", ползващ неговите услугите се съгласява да спазва изброените условия за ползуване:

I. Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Политиката за ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на info@asphostbg.net.

II. Доставчикът категорично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:
    - Порнографски издания
    - Хакерски програми или архиви
    - Софтуер за спамване
    - Лишено от авторско право съдържание
    - Онлайн игри
    - Файлов download
    - Стриимване на Аудио и Видео
    - Background процеси (proxy server, чат сесии)
    - Torrent links (Torrent tracker)
    - Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
    - Системи облужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп
    - Съдържание нарушаващо законодателството на Република България и реципирани Европейски правни норми


III. Системни ресурси
Процесорно използване, SQL процеси
1. Допустимото CPU% (Процесорно време), което може да се използва от даден Потребител (потребителски акаунт) е 60-80 минути в интервал от 24 часа.
2. MS SQL.
Доставчика не позволява използването на повече от 30 бр. паралелни/едновременни връзки към SQL сървъра използван от Потребителя. Потребителя има право да използва отдалечен достъп до MS SQL за управление на локано съдържание върху услугата предоставяна му от Доставчика. Потребителя няма право да използва отдалечен достъп до MS SQL за сервиране на данни намиращи се извън сървъра обслужващ съответния Потребителски акаунт.
3. Изпълнение Скриптове и процеси Потребителя няма право да стартира процеси, скриптове и софтуер, чиито време за изпълнение е по дълъг от 60 секунди и/или използва повече от 512 mb оперативна RAM памет.


IV. Спам
1. Категорично се забранява изпращането на нежелани масови, комерсиални съобщения (Търговски съобщения) през Интернет (наречено още SPAM) от сървъри принадлежащи на Доставчикът.
2. Доставчикът си запазва правото, при установяване на SPAM нарушител да му бъде наложена санкция - премахване на Потребителя (акаунта) без предупреждение.
3. За СПАМ ще се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 200(двеста) изпратено в рамките на 1 час.


V. Безплатен Тестов план
1. Ако има предоставен безплатен тестов план важи за период от един месец, след този срок се изтрива, заедно с всички настройки и файлове в него.
2. При заявено желание от страна на Потребителя служителите от подръжката могат да прехвърлят настройките и файловете в Реален план в същия акаунт.


VI. Работа с трети приложения
1. Доставчика предоставя възможност за инсталация на трети приложения в хостинг плановете 
2. Доставчика не носи отговорност за работата на приложения добавени и/или инсталирани чрез трети приложения


VII. Архивни копия / Back-up
1. Услугите "Ежедневен backup" и "Седмичен backup" се предоставят от страна Доставчика в израз на добра воля. Платформата на Доставчика извършва няколко арихва/backups върху собственото си оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение.
2. Доставчика съхранява архивите, направени от самия него за своите нужди в случай на формсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации целящи да навредят на Доставчика.
3. Доставчика насърчава, а Потребител се задължава да съхранява допълнително информацията намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.


VIII. Регистрация на домейни 
1. Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя срещу възнаграждение следните услуги: 
- Справка за свободно име на домейн; 
    - Вписване на името на домейн в регистрите на имената на домейни в Интернет; 
    - Осигуряване на възможност за дистанционно управление на домейна и неговите параметри, със следните функционалности:
    - управление на препращането от основния адрес на домейна към други Интернет адреси (forwarding);
    - управление на препращането на електронна поща към домейна;
    - конфигуриране на необходимите адреси за използване на домейна за хостинг услуги и електронна поща;
    - Защита срещу неразрешен трансфер от трети лица; 
- Информация за зоните, в които може да се извършва регистрация на домейни и цените за различните зони е достъпна на адрес http://asphostbg.supersite.myorderbox.com
2. Предоставяне на услугата - За да използва предоставените Услуги, Ползвателят следва да се регистрира тук , като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.
3. След регистрацията и получаване на плащането, Доставчикът извършва вписване на избрания домейн, в посочените от Ползвателя регистри на имената на домейни в Интернет.
4. Доставчикът уведомява Ползвателя за извършената успешна регистрация на домейна по електронна поща, на предварително посочения от Ползвателя електронен адрес. 
5. Доставчикът не носи отговорност, в случаите когато:
    - данните предоставени от Ползвателя за регистрация на домейн са грешни, непълни или неточни и това доведе отказ от регистрация или до прекратяване на регистрация от регистратора или организацията, която поддържа областта на името на домейна;
    - заявеното за регистрация от Ползвателя име на домейн е било резервирано от трето лице през периода от поръчката до потвърждаване на плащането.
6. Безплатно Домейн име - Когато Възложителят (клиент) се възползва от актуална промоция за дадения период и получи безплатно 1(едно) или повече домейн имена Доставчикът регистрира същото за период от 1(една) година за своя сметка.
С получено Безплатно Домейн име Възложителя се задължава да използва хосинг услугите на Доставчика за период от 1(една) година. Ако в рамките на този период Възложителя се откаже от предоставяните услуги; закъснее с плащане за удължаване на периода; и/или желае да премести Домейн името, същия трябва да заплати реалната стойност за безплатната услуга.
7. В случай, че възложителят не изплати договорената цена в определения срок - 1(една) седмица след изтичане на заявения период, Доставчикът уведомява възложителя, след което има право да прекрати абонамента. Ако възложителят е получил отстъпка, но не е заплатил цената, в определените срокове, отстъпката се анулира по право, без да е необходимо уведомяване от страна на Доставчикът.


IX. Рекламация
1. Ако поради каквато и да е причина Потребителя остане недоволен от закупената услуга, то той си запазва правото да се откаже от възложената услуга в рамките на 14 дни (2 седмици) след активирането на услугите от страна на Доставчика. Възстановяването на пълната сума за активиране на услугата става по банков път, като потребителя поема всички разходи по възстановяване на сумата.
Доставчика възстановява частично или не възстановява суми при следните случаи:
    - регистрация на домейн.
    - закупуване на темплейт.


X. Активиране и фактуриране
Активиране на Хостинг план
При добавяне на нов Хостинг план Потребителя получава имейли за активиране на плана и Проформа фактура. След като плати фактурата по указаните начини получава и имейл за потвръждение на плащането.
Изтичане на срока на Хостинг план
Проформа фактура се изпраща на имейла на Потребителя 5 дни преди да изтече срока на Хостинг плана и е в сила 5 дни след него. През тези 10 дни Потребителя има възможност да плати фактурата си, а след тях, ако няма потвръждение за плащане, услугите свързани с плана спират да работят. Ако 5 дни след като плана е бил спрян няма потвръждение за плащане плана се изтрива. За всяко действие Потребителя получава имейл.
Счетоводни документи
Доставчика издава счетоводни документи в електронен вид съгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационен шифър. Всеки счетоводен документ се изпраща на посочен от Потребителя E-mail адрес в рамките на установения срок. Съгласно Чл. 113. ал. 4 и ал. 6 от ЗДДС. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.


XI. Защита на информацията
Защитата на информацията в споделения хостинг се отнася до:  Контролния панел, файловата структура на самия сайт , базата данни и имейлите. Навсякъде се използва https връзка с SSL за криптиране на данните.
Всички пароли , независимо за кой достъп става въпрос се записват в база данни като се енкриптват и не могат да се виждат и възстановяват.
Контролен панел
Влиза се само с потребителско име и парола, като всеки Потребител вижда само своите настройки. Използва се https връзка с SSL за криптиране на данните. Администратора от поддръжката вижда и може да променя Потребителските настройки в Контролния панел, но няма достъп до самите файлове и бази данни.
Файловата структура
Достига се само чрез FTP потребител, който Потребителя създава и само той има достъп до файловете си. Самия сайт се достъпва от FTP акаунта с парола, която е енкриптната и само Потребителя я знае и може да променя.
База данни
Използва се SQL Authentication, като може да се достъпва от много програми за бази данни, но за всички се изисква потребителско име и парола, която съответно Потребителя добавя и знае. За по-голяма сигурност системата използва и   schema, на която собственик е Потребителския SQL User.
Имейли
Достъпът до имейлите е също защитен с потребителско име и енкриптната парола. Използва се https връзка с SSL за криптиране на данните
Администриране
Разбира се има акаунти, с които Доставчика може да достигне файловете и базата Ви данни на Потребителя , но тези акаунти се знаят само от управителите на фирмата, които участват дейно в работата й, които са заявили своята отговорност и задължения в „Условията за използване” публикувани на адрес http://asphostbg.net/ASP-NET-hosting-terms-of-use Освен тези условия е предвиден и подписването на специален договор, като с предимство се прилагат клаузите на специалния договор (Глава X. Други условия).
Архивиране
Архивирането на данните става автоматично като се архивират всички настройки, файлове, бази данни в архивен файл, който се пази до следващия архив на защитен сървър, до които имат достъп само управителите. Имайте предвид, че Доставчика използва MS Server 2012, MS SQL Server 2017, които са водещи по отношение на сигурност и защита на данните.