Общи условия за използване на услугата

най-новите Microsoft технологии


Създадена 2008 година

Политика за ползване Връзка с нас
Този уебсайт е контролиран и управляван от АСПХОСТБГ EООД от неговото управление в България под наименованието "ASPhostBG.net". Тези, които избират продуктите и услугите на сайта, го правят по свое желание и са отговорни за последствията с приложимите местни закони.
Лица, организации и фирми, намиращи се в страни, обект на ембарго, наложено от България, както и всяко лице или фирма в несъстоятелност не могат да сключват договори, свързани с продуктите или услугите, достъпни от ASPhostBG.net. С пускането на Вашата поръчка, Вие съзнавате, че не сте такова лице, организация или бизнес. 
 

Общи условия за използване на услугата "Споделен ASP.NET хостинг"

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между 'АСПХОСТБГ' ЕООД, гр. Русе 7012, ул. 'Цар Асен' № 26, ЕИК 200204211, представлявано от Карамфил Сарафов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги по регистрация и управление на домейни, наричани по-долу Услугите.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на Доставчика: 'АСПХОСТБГ' EООД
 2. ЕИК 200204211
 3. Данни за кореспонденция: 
  гр. Русе 7012, ул. Цар Асен 26, 
  Email: info@asphostbg.net , тел:+359 886323774
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:
1.Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
2.Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство;
3.Предоставяне на възможност за използване на електронна поща;
4.Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;
5.Предоставяне на техническа поддръжка на услугата;
Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план.
(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките за ползване, които са публикувани на адрес http://asphostbg.net/Windows-hosting-politics
(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.
IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.
(2) Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: http://asphostbg.net/ASPhostingPlans.aspx.
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата.
(3) Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.
(4) В случаите по ал. 3 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата.
(5) В случаите по ал. 3 не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.
(6) В случаите по ал. 3 Доставчика има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисионни заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.
(7) В случаите по ал. 3, когато Ползвателя е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване. За допълнителна облага могат да бъдат смятани подаръци по текущи промоции, както и всички останали разходи направени от ДОСТАВЧИКА във връзка с предоставяне на УСЛУГАТА, и не включени в описанието на УСЛУГАТА.
V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 7 (1) За да използва Услугата Ползвателя следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(2) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика asphostbg.net, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата.
(2) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.
(3) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика.
Чл. 9 (1) Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.
(2) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.
(3) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само до колкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра.
Чл. 10. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на самостоятелна електронна пощенска услуга.
(2) Ползвателят може да използва електронната пощенска услуга в рамките на параметрите на избрания от него абонаментен план.
Чл. 11. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят използва технологии и проектира сайтовете си по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност и ефективност. Създадените от Ползвателя сайтове, чрез използване на услугата, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на услугата "Споделен хостинг".
(4) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване и предоставяне на Интернет игри. Интернет игра по смисъла на този член не е организиране на промоции, викторини и други сходни на тези дейности.
(5) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.
(6) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които , противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
(7) Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.
Чл. 12. (1) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
(2) Предоставянето на услугата не включва предоставянето на име на домейн.
Чл. 13. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 14. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.
Чл. 15. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
Чл. 16. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://asphostbg.net/ASP-NET-hosting-terms-of-use, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 19. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 • в случаите по чл. 11, ал. 6 от тези общи условия;
Чл. 20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата "Споделен хостинг".
VIII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 21. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.
(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 22. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 23. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.
Чл. 24. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или незиползване на Услугата.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 23.
Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Лични данни
(1) Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Ползватели , когато лицето се регистрира като Регистриран потребител.
Информацията, събирана от Вас, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва име телефон, имейл, парола и IP(което се получават автоматично), която лицето предоставя доброволно при регистрацията.
В профила си всеки Потребител има бутон, с който с едно натискане може да изтрие всякаква информация за себе си.
Информацията включва и всяка друга, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта asphostbg.net.
Потребителите следва да имат предвид, че АСПхостБГ при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях.
Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на АСПхостБГ по никакъв начин.

Обработване на информация за Регистрирания потребител
(2)АСПхостБГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
АСПхостБГ обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно.
АСПхостБГ се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то АСПхостБГ взема съответните специални мерки за защита на данните, съобразени със съвременните технологични постижения.
В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, АСПхостБГ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията по (1) не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай АСПхостБГ има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Потребителите имат право да получат от АСПхостБГ пълна, изчерпателна и актуална информация за събирането, обработването, съхранението и предаването на информацията за личните им данни във връзка с дейността на АСПхостБГ.
АСПхостБГ предоставя поисканата информация съгласно процедурата, установените срокове и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителите, чиито лични данни се събират, обработват, съхраняват и предават, имат право по всяко време да възразят пред АСПхостБГ срещу горепосочените действия с личните им данни (и да искат тяхното заличаване или коригиране), при условие, че съответните действия не отговарят на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Ползвателите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, АСПхостБГ има право да прекрати достъпа им до Услугите.

Разкриване на информацията
(3) АСПхостБГ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Ползвателя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Ползвателя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. Политиките на Доставчика за ползване на услугата са публикувани на адрес ес http://asphostbg.net/Windows-hosting-politics (Глава XI. Защита на данните)
(1) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 29. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 31. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.
Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01 юни 2008