Въпроси и отговори

Как да пренасоча сайта си от http към https?


Отворете web.config и намерете <system.webServer>
В него въведете
        <rewrite>
            <rules>
                <clear />
                <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
                    <match url=".*" />
                    <conditions>
                        <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
                    </conditions>
                    <action type="Redirect" url= "https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>