Въпроси и отговори

Как да пренасоча сайта си към www и обратно?


Отворете web.config и намерете <system.webServer>
В него въведете
        <rewrite>
            <rules>
                <clear />
<rule name="RedirectWwwToNonWww" stopProcessing="false">
          <match url="(.*)" />
          <conditions logicalGrouping="MatchAll" trackAllCaptures="false">
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(www\.)(.*)$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{C:2}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
        </rule>
            </rules>
        </rewrite>


или

    <rule name="Redirect to www" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions trackAllCaptures="false">
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domain.com$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" 
        url="{MapProtocol:{HTTPS}}://www.domain.com/{R:1}" />
    </rule>